HEKİM GİRİŞİ

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

UCB PHARMA A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin saklanma süresi, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği
  KVKK uyarınca muhatap Veri Sorumlusu: İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 272281 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan UCB PHARMA A.Ş.’dir.
 2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz işlenirken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4.2 fıkrasında yazılı ilkelere uyulmaktadır.
İşlediğimiz Kişisel Verilerinize örnek olarak:
Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres ve “epilepsiicinbak.com” internet sitesini kullanımınız sırasında tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verilerinizdir.
Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verilerinizdir.

 1. Kişisel Veri Saklama Süresi
  Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
  Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir. Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurmak ve ayrıca, kişisel verileriniz ile internet sitesi içerisindeki kullanımınızı/kullanıcı deneyiminizi mükemmelleştirmek ve sizin ilgi alanınıza yönelik içerik sunumunu sağlamak amacıyla işlemekteyiz.
  Kişisel verileriniz işbu tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir.
 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
  Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde KVKK Madde 9.2’de belirtilen şartlara da uyulmak kaydıyla açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına aktarılabilir.
 4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından; başvuru formları, üyelik ve iletişim formları, e-bülten kayıt formları, çerezler gibi kanallarla; ilgili internet sitesi ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 5. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız
  KVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi “noroloji@ucb.com” adresimize e-posta göndererek ulaştırabilir veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile “Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:24/80 34746 Ataşehir, İstanbul” Şirket adresimize elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.